2013-11-12

අසම්මතයක්දෝ...........
සම්මතයක්දෝ............
කියා නොදනිමි....
නමුදු...
ආදර තෙතමනයක් නොමැති 
හදවතකට ......
මී පැණි බිඳක් වැනි යැයි........
සිතේ 
අනියම් ප්‍රේමය 

ශානි 

No comments:

Post a Comment