2013-11-12

ප්‍රථම ආදරය

කාටත් හමු වී ඇති....
හැමකෙනා ළඟම නැවතුම්පොළ වී... ඇති
යම් අයකුට අහිමි වි ඇති........
ජීවිතයේ අමතක කළ නොහැකි......
 දේ...............
ප්‍රථම ආදරයය....

ශානි 

චුටි දෝණි

වෙහෙස වී නිවසට ගිය විට
සුරතල් බස් දොඩනා...
පුංචි දෝණි යා......
වෙහෙස මහන්සිය
හිතේ දුක
නුඹ අද්දර අමතක කරනා 
නුඹේ ටිකිරි සිනාව....
මගේ ලොවට පෑ....
පුර සඳකි.........
ඔ.............. නු........................ලි
මගේ 
චුටි දෝණි

ශානි 
අසම්මතයක්දෝ...........
සම්මතයක්දෝ............
කියා නොදනිමි....
නමුදු...
ආදර තෙතමනයක් නොමැති 
හදවතකට ......
මී පැණි බිඳක් වැනි යැයි........
සිතේ 
අනියම් ප්‍රේමය 

ශානි 

2013-10-28

ප්‍රථම ආදරය

අහම්බෙන් හමුවී.

...
ජීවිතය කියා දී
...........


මහමෙරක් පැතුම් පුරවා දී.

.....
අහම්බෙන්ම මඟ හැරුණි..........


සැම විට සිත තුළ ....


මුහුදු රළ සේ............. විටෙන් විට....


ජීවිතය මංපෙත වෙත......


එන...    ප්‍රථම ආදරය......


කිසිම කෙනෙකුට අමතක ........... කළ හැකි 

කියා....


මං නොසිතමි.......